ЛУЩЕНИЕ

ЮЗА ЮМШАТИШ - тупроқни 6-14 см. чуқурликда юмшатиш. Кўчат экишдан олдин бегона ўтларни йўқотишда, тупроқ намини сақлашда, асосан, дискали лушчилниклар ...
Подробнее

ЛУГОВЫЕ ПОЧВЫ

ЎТЛОҚ ТУПРОҚЛАР – гидроморф тупроқлар гуруҳига мансуб тупроқ хили. Сернам ва серчиринди, ер ости суви юза жойлашган майдонларда кўп учрайди ...
Подробнее

ЛУБ, флоэма

ЛУБ, қобиқ - ўсимлик танаси (пояси) ва илдизида жойлашган тўқималар ...
Подробнее

ЛОХ

ЛОХ, лох узколистный ЛОХ, лох узколистный ...
Подробнее

ЛОЗА

ЗАНГ, ток новда – айрим ўсимликларнинг узунлашган эги¬лувчан поя-новдаси ёки шохи. Токнинг пишиб етилган ҳамда икки ва ун¬дан ортиқ йиллик ...
Подробнее

ЛОЖНЫЙ ПЛОД

СОХТА МЕВА – гул ўрин, гул косачаси ҳамда тугунчадан ҳосил бўлган мева. Яна қ. Плод ...
Подробнее

ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА

СОХТА УНШУДРИНГ – ток замбуруғ касалликларидан бири. қ. Милдью ...
Подробнее

ЛОВЧИЕ ПОЯСА

ТУТКИЧ БЕЛБОҒЛАР – зараркунанда-ҳашаротларни ушлаб қолиш мақсадида мевали дарахт танаси ёки асо¬сий шохларнинг асосига боғлаб қўйиладиган белбоғ. Чипта, қанор ва ...
Подробнее

ЛИЧИНКА

ЛИЧИНКА, қурт – ҳашаротларнинг ривожланиши фазаларидан бири; тухумдан чиқиб ўрмалаб ҳаёт кечирадиган даври ...
Подробнее

ЛИСТЬЯ МУТОВЧАТЫЕ

ҒУЖ БАРГ, давра барг - халқасимон ғуж жойлашган барглар. Масалан, маймунжонда шундай ...
Подробнее
Loading...