ЖИРОВЫЕ ПОБЕГИ, волчковые побеги

БАЧКИ НОВДАЛАР, эр¬как новда – шох, новда ва танадан ғовлаб ўсган новдалар. Одатда ҳосил бермайди. Бундай новдаларнинг (масалан, токда) бўғин ...
Подробнее

ЖИМОЛОСТЬ

УЧҚАТ, шилви - учқатдошларга мансуб бута¬лар туркуми. Бўйи 1-1,5 м, барглари майда, оч яшил, тухумсимон ёки чўзиқроқ. Май ойида гуллайди ...
Подробнее

ЖИЛКА, жила

ТОМИР – мевали ўсимликлар, ток ва бошқалар бар¬гида яққол кўриниб турадиган томирлар. Ўтказувчи тўқималардан иборат ...
Подробнее

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СЕМЯН

УРУҒ ҲАЁТЧАНЛИГИ, уруғ унувчанлиги – уруғнинг ўсиш қобилияти. Лабораторияда турли усул¬лар билан аниқланади ...
Подробнее

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПЛОДОВОГО РАСТЕНИЯ И ВИНОГРА¬ДА

МЕВАЛИ ДАРАХТ ВА ТОКНИНГ ҲАЁТ ДАВРИ – мевали да¬рахт ва токнинг индивидуал ривожланишида рўй берадиган морфоло¬гик ва функционал ўзгаришлар йиғиндиси ...
Подробнее

ЖИЗНЕННОСТЬ РАСТЕНИЙ

ЎСИМЛИК ҲАЁТЧАНЛИГИ – ўсимлик ҳаёт жараёнларининг жадаллигини кўрсатувчи ўлчов. Маса¬лан, уруғ ва данакларнинг барчаси яшовчан бўлади, аммо ҳаётчанлиги ҳар хил ...
Подробнее

ЖИЗНЕННАЯ ФОРМА

ҲАЁТИЙ ШАКЛ – ўсимликларнинг ташқи муҳитга мослашуви оқибатида пайдо ...
Подробнее

ЖИДКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ

ЖКУ – СУЮҚ КОМ¬ПЛЕКС ЎҒИТЛАР – таркибида 2 ёки 3 та асосий озиқ моддалар (N, P, K), иккиламчи озиқ моддалар ...
Подробнее

ЖИДКИЕ АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ

СУЮҚ АЗОТЛИ ЎҒИТЛАР – оддий азотли ва мураккаб азот сақловчи ўғитлар. Суюқ ҳолда тупроққа махсус машиналар ёрдамида керакли чуқурликка солинади ...
Подробнее

ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ

ЯШИЛ ДЕВОР – девор ёки тўсиқ ўрнида зич экилган ўсимликлар. Вақти-вақти билан текислаб қирқиб тури¬лади; турлича шакл бериш ҳам мумкин ...
Подробнее